Simulan ang Pagsagot(Ingles)

Ngayong Oktubre 1, 2020, ang pamahalaan ng bansang Hapon ay magpapatupad ng sensus.
Ang sensus ang pinakamahalagang istatistikong surbeyo at ito ay ipinapatupad isang beses bawat limang taon.

Ang resulta ng sensus ay gagamitin bilang batayan sa paggawa ng polisiya upang guminhawa ang buhay ng mga dayuhan.
Sakop ng sensus ang lahat ng nanirahan na/maninirahan sa bansang Hapon ng 3 buwan o higit pa, maging anuman ang kanilang nasyonalidad. Mangyaring sagutin ang sensus dahil ang pagsagot ay obligasyon ng lahat ng sakop nito.
Ang inyong mga kasagutan ay gagamitin lamang para sa paggawa ng estatistika. Hindi ito gagamitin para sa iba pang layunin tulad ng pamamahala ng imigrasyon at imbestigasyon ng mga pulis.

Ang sensus ay ipapatupad sa pamamaraang nakasaad sa ibaba.

*Maaari pang magbago ang iskedyul ng sensus depende sa lugar.

1

Pamamahagi ng mga Dokumento Ukol sa Sensus (mula Lunes, Set 14)

Ang inyong tahanan ay bibisitahin ng isang tagatala ng sensus upang ipamahagi ang mga dokumento ukol sa sensus sa pamamagitan ng paglagay ng mga ito sa inyong mailbox.

2

Panahon ng Pagsagot Online (Lunes, Set 14 hanggang Miyerkules, Okt 7)

Maaari ring sagutin ang sensus online.
Pagdating ng mga dokumento ukol sa sensus sa inyong tahanan, mangyaring buksan ang Response Website, at sundin ang mga tagubilin sa screen upang sagutin ang sensus. Mangyaring gamitin ang internet sa pagsagot.
Upang makasagot online, kakailanganin ninyo ang “Login ID” at “Access Key” na nakasulat sa “Gabay sa Pagsagot Online” na matatagpuan sa loob ng “Sobre ng mga Dokumento Ukol sa Sensus” sa ipinamahagi sa inyo.

Simulan ang Pagsagot(Ingles)

 • Sobre ng mga Dokumento Ukol sa Sensus
 • Gabay sa Pagsagot Online
 • Sobre ng mga Dokumento Ukol sa Sensus

 • Gabay sa Pagsagot Online

Simulan ang Pagsagot(Ingles)

 • Ang pagsagot online ay maaaring isagawa sa mga sumusunod na wika. Pindutin ang napiling wika.
  Hapon, Ingles, Tsino (pinasimple, tradisyonal), Koreano, Vietnamese, Espanyol, Portugal
 • Ang inyong mga sagot ay mahigpit na pinoprotektahan kaya maaasahan ninyo ang seguridad nito.
 • Ito ang pinaka-ekolohikal at episyenteng pamamaraan ng pagsagot dahil makakabawas ito ng CO2 at mga gastusing pang-administratibo na dulot ng pisikal na paghatid ng mga dokumento.

Mangyaring gamitin ang inyong smartphone o PC sa pagsagot.

 • *Matapos ninyong sagutin ang sensus, kung nagkaroon ng pagbabago sa katayuan ng inyong sambahayan tulad ng pagsilang ng sanggol, paglipat ng tirahan, atbp., bago ng Huwebes, Oktubre 1, mangyaring muling mag-login upang iwasto ang inyong mga sagot. Upang muling mag-login, kakailanganin ninyo ang “Login ID” at “Password” na inyong itinakda.
 • *Hindi na kailangang magsumite ng papel na survey form ang mga sambahayan na sumagot online. Huwag punan ang anumang bagay sa papel na survey form at mangyaring itapon ito upang hindi ito magamit.
3

Panahon ng Pagsagot Gamit ng Papel na Survey Form (Huwebes, Okt 1 hanggang Miyerkules, Okt 7)

Kung hindi kayo makasagot online, maaari ninyong gamitin ang papel na survey form.
Kung ang pagsagot ay isasagawa ninyo gamit ng papel na survey form, mangyaring sumangguni sa“Salin ng survey form” at “Salin ng paraan ng pagsagot ng survey form” na matatagpuan sa loob ng “Sobre ng mga Dokumento Ukol sa Sensus”.
Mangyaring sagutan ang Survey Form ng Sensus sa loob ng “Sobre ng mga Dokumento Ukol sa Sensus”.
Mangyaring tupiin ang nakumpletong survey form sa tatlo, ilagay ito sa loob ng “Postal Envelope”, at ilagay ang sobre sa pinakamalapit na post box hanggang Miyerkules, Oktubre 7. Hindi kailangang magdikit ng selyo (postage stamp).

 • Survey Form ng Sensus
 • Postal Envelope
 • Survey Form ng Sensus

 • Postal Envelope

 • *Depende sa lugar, ang pagsumite sa pamamagitan ng koreo ay maaaring hindi magamit.
 • *Kung mahirap ang pagsumite sa pamamagitan ng koreo, mangyaring tawagan ang Call Center ng Sensus (ang numero ay matatagpuan sa ibaba) upang hilingin na pumunta at kolektahin ng isang tagatala ng sensus ang nasagutang Survey Form ng Sensus.
4

Paghiling na Magsumite (Huwebes, Okt 8 hanggang Martes, Okt 20)

Kung ang inyong pagsagot ay hindi makumpirma hanggang Miyerkules, Oktubre 7, hihilingin ng isang tagatala ng sensus ang inyong kasagutan.

Kung may hindi kayo maintindihan sa pagsagot ng sensus o kaya hindi dumating ang mga dokumento ukol sa sensus, mangyaring tawagan ang Call Center ng Sensus.

Call Center ng Sensus: 0570072020

Panahong ito ay magagamit: Set 7 (Lun) hanggang Okt 31 (Sab)

Oras ng Pagtanggap: 8:00am hanggang 9:00pm

*Ang opereytor ay tutugon sa wikang Hapon ngunit maaaring gamitin ang suporta sa iba pang wika.