การสำรวจสำมะโนประชากร 2563

เริ่มการตอบแบบสำรวจ(ภาษาอังกฤษ)

เริ่มการตอบแบบสำรวจ(ภาษาอังกฤษ)

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะทำการสำรวจสำมะโนประชากร
การสำรวจสำมะโนประชากรนี้เป็นการสำรวจทางสถิติที่สำคัญที่สุดโดยมีการจัดทำขึ้นทุก ๆ 5 ปี

ผลของการสำรวจสำมะโนประชากรจะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับมาตรการการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชากรชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น
กลุ่มเป้าหมายในการสำรวจสำมะโนประชากรนี้ ได้แก่ บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นระยะเวลานานกว่า 3 เดือนขึ้นไป หรือบุคคลที่มีกำหนดการว่าจะพำนักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ไม่ว่าบุคคลนั้นจะถือสัญชาติใดก็ตาม กลุ่มเป้าหมายทุกคนมีหน้าที่ตอบแบบสำรวจนี้ ดังนั้นกรุณากรอกแบบสำรวจทุกครั้ง
แบบสำรวจที่ท่านได้กรอกข้อมูลจะถูกนำไปใช้เพื่อการจัดทำสถิติเท่านั้น มิได้นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอย่างเช่นการตรวจคนเข้าเมืองหรืองานสอบสอบสวนของตำรวจแต่อย่างใด

การสำรวจสำมะโนประชากรจะดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้

*วันที่ดำเนินการสำรวจอาจเปลี่ยนแปลงในบางภูมิภาค

1

การแจกจ่ายแบบสำรวจ <เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 กันยายน เป็นต้นไป>

เจ้าหน้าที่สำรวจสำมะโนประชากรจะเดินทางไปที่บ้านของท่านเพื่อแจกจ่ายแบบสำรวจโดยใส่ไว้ในตู้รับจดหมายของท่าน

2

ระยะเวลาตอบแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์ <ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 กันยายน ถึง วันพุธที่ 7 ตุลาคม>

ในการสำรวจนี้ ท่านสามารถตอบแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์ได้
เมื่อท่านได้รับแบบสำรวจ กรุณาเข้าไปยังเว็บไซต์สำหรับตอบแบบสำรวจและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ โปรดตอบแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์
ซองใส่เอกสารสำหรับการสำรวจ คู่มือการตอบแบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์
ในการตอบแบบสำรวจนี้ ท่านต้องมี “รหัสประจำตัว (Login ID)” และ “กุญแจการเข้าถึงเว็บไซต์ (Access Key)” ตามที่ระบุไว้ใน “คู่มือการตอบแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์” ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะอยู่ใน “ซองใส่เอกสารสำหรับการสำรวจ” ที่แจกจ่ายให้

เริ่มการตอบแบบสำรวจ(ภาษาอังกฤษ)

 • ซองใส่เอกสารสำหรับการสำรวจ
 • คู่มือการตอบแบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์
 • ซองใส่เอกสารสำหรับการสำรวจ

 • คู่มือการตอบแบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์

เริ่มการตอบแบบสำรวจ(ภาษาอังกฤษ)

โปรดตอบแบบสำรวจจากโทรศัพท์สมาร์ตโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

 • * หลังตอบแบบสำรวจเสร็จสิ้น หากข้อมูลคำตอบที่ท่านกรอกไว้มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การเกิดหรือการย้ายที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครัวเรือน ฯลฯ ก่อนวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้งเพื่อแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ในการเข้าสู่ระบบอีกครั้งนั้นท่านต้องใช้ “รหัสประจำตัว (Login ID)” และ “รหัสผ่าน (Password)” ที่กำหนดขึ้นเอง
 • * ครัวเรือนใดที่ตอบแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นต้องยื่นแบบสำรวจในรูปแบบของเอกสารอีก สำหรับเอกสารแบบสำรวจที่ไม่ได้ใช้งาน กรุณาทำลายทิ้งโดยอย่ากรอกข้อมูลใด ๆ ลงไป เพื่อมิให้มีการนำไปใช้งานที่อื่น
3

ระยะเวลาตอบแบบสำรวจ (แบบเอกสาร) <ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม ถึง วันพุธที่ 7 ตุลาคม>

ท่านสามารถตอบแบบสำรวจในรูปแบบของเอกสารได้ หากไม่สะดวกตอบแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์
กรณีตอบแบบสำรวจในรูปแบบของเอกสาร กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบสำรวจที่อยู่ใน “ซองใส่เอกสารสำหรับการสำรวจ” ที่แจกจ่ายให้ โดยดูรายละเอียดประกอบจาก “แบบสำรวจฉบับแปลไทย” และ “วิธีกรอกแบบสำรวจฉบับแปลไทย” สำหรับแบบสำรวจที่ท่านได้กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาพับเป็นสามทบใส่ลงใน “ซองสำหรับนำส่งทางไปรษณีย์” จากนั้นให้นำไปหย่อนตามตู้ไปรษณีย์ที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยไม่ต้องติดแสตมป์ ภายในวันพุธที่ 7 ตุลาคม

 • แบบสำรวจ
 • ซองสำหรับนำส่งทางไปรษณีย์
 • แบบสำรวจ

 • ซองสำหรับนำส่ง
  ทางไปรษณีย์

 • *วิธีส่งทางไปรษณีย์อาจไม่สามารถดำเนินการได้ในบางภูมิภาค
 • *หากท่านไม่สะดวกส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่สำรวจสำมะโนประชากรจะไปเก็บรวบรวมแบบสอบสำรวจจากท่าน ดังนั้นกรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรตามที่อยู่ด้านล่าง
4

การยื่นคำขอให้ดำเนินการส่งเอกสาร

หากไม่สามารถตรวจสอบยืนยันการตอบแบบสำรวจของท่านได้ภายในวันพุธที่ 7 ตุลาคม เจ้าหน้าที่สำรวจสำมะโนประชากรจะติดตามทวงถามการตอบแบบสำรวจจากท่าน